sobota, 18 kwietnia 2015

UROCZYSTE NADANIE IMIENIA SZKOLE W DNIU 15 KWIETNIA 2015 ROKU
DANUTA SIEDZIKÓWNA "INKA" PATRONEM ZSH


UZASADNIENIE:
Trzy lata temu nadano imię Sali Gimnastycznej ZSH obejmując ją patronatem SOKOLNI. Wówczas w gronie nauczycieli zrodził się pomysł podniesienia prestiżu szkoły poprzez nadanie szkole imienia. Realizację pomysłu rozpoczęliśmy od wizyty u Naczelnika Oświaty, p. Piotra Płockiego. Uzyskaliśmy pełną aprobatę naszego pomysłu. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku na Radzie Pedagogicznej o rozpoczęciu procedury nadania imienia szkole. Wniosek został przyjęty pozytywnie przez grono pedagogiczne. Pani dyrektor M. Wickland-Burska powołała Zespół w składzie: Katarzyna Komodzińska, Jolanta Strzyżewicz, Beata Falkiewicz, Maria Gorlewicz, Barbara Lewicka, Jacek Pałubicki, Roman Mikołajczyk, Piotr Libiszewski i Rafał Nowicki, jako lider Zespołu. Koordynatorem Zespołu była wicedyrektor Maria Rokita-Tarka.
Zespół jest autorem i organizatorem wielu inicjatyw szkolnych towarzyszących nadaniu imienia. Stworzono plan pracy, scenariusz działań, procedury wyłonienia patrona, ankiety, które doprowadziły do wyłonienia kandydata na patrona dla szkoły, a gdy to się udało przygotowaliśmy harmonogram działań służących przygotowaniu tej uroczystości. Przeprowadzono bardzo dużo imprez, które miały służyć propagowaniu i poznaniu przyszłego patrona, a w które zaangażowane było całe grono pedagogiczne a przede wszystkim młodzież.
Nauczyciele Zespołu Szkół Handlowych uczynili to z uwagi na dbałość o wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, mając też potrzebę kształtowania wartości, wzorców i postaw, które byłyby bliskie młodzieży i integrowały społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia. Jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale także społeczności lokalnej. Jesteśmy przekonani, że wszystkie wydarzenia wpisujące się w celebrowanie postaci naszego patrona wzbogacą dodatkowo tradycje szkoły, która zyska swoistą indywidualną tożsamość, współtworząc tradycje gminy Sopot, a także pozwolą budować właściwy wizerunek Szkoły.
W związku z powyższym społeczność szkolna zaproponowała i zaaprobowała z wielką radością na patrona dla Szkoły osobę Danuty Siedzikówny ps. INKA.
INKA  postać, której osoba i działalność skupia takie wartości, jak: patriotyzm, wolność człowieka, tolerancję, poszanowanie prawa, wiarę i honor. Cechy te mogą i powinny stać się dla młodzieży wzorem do naśladowania. Gdy 69 lat temu ówczesna władza bezlitośnie mordowała żołnierzy Armii Krajowej, ludzi, którzy walczyli za wolną Polskę, te wartości były jej obce. Dlatego tak ważne jest uczyć młode pokolenie tych postaw, bo kiedyś w przyszłości to oni mogą piastować ważne urzędy i pełnić istotne funkcje w Państwie.
Ważne jest też pojmowanie przez młodego człowieka, by Ci którzy sprawują władzę lub będą ją dzierżyć nigdy nie zapominali o poszanowaniu godności drugiego człowieka, praworządności i nie wykorzystywali sprawowanego urzędu do własnych interesów.
Wyrok śmierci wydany na młodą osiemnastoletnią sanitariuszkę był komunistyczną zbrodnią sądową. W przesłanym grypsie z gdańskiego więzienia napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. – zdanie to powinno stać się drogowskazem dla młodego pokolenia.
Jako lider Zespołu do spraw nadania imienia szkole pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do decyzji wyboru INKI na patrona naszej Szkoły.

15 kwietnia 2015 - autorami zdjęć są M.Szymula, Justyna z 1oa, Natalia z 3 oa
LEKCJA HISTORII W MUZEUM MIASTA GDYNI


W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Muzeum Miasta Gdyni klasa 2OB pod opieką Rafała Nowickiego odbyła lekcję historii. Uczniowie poza zwiedzaniem eksponatów wysłuchali historii miasta i portu od momentu powstania, po czasy współczesne w kontekście współczesnej historii Polski. W jaki sposób powstał port, kto był budowniczym miasta i głównym architektem, dlaczego wybrano lokalizację portu w Gdyni, itd. Ponadto młodzież za[poznała się z wystawą poświęcona modernizmowi gdyńskiemu- GDYNIA MIASTEM MODERNIZMU. O tym wszystkim dowiedzieli się uczniowie. Zajęcia w Muzeum Miasta odbywają się w ramach cyklicznych zajęć z historii XX wieku.