niedziela, 30 listopada 2014

 WARSZTATY HISTORYCZNO-INFORMATYCZNE W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ

W piątek 28 listopada 2014 uczniowie klasy 3TI i 2OA wraz z opiekunami: K. Komodzińską i Rafałem Nowickim udali się na warsztaty do Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Oliwie. Młodzież zapoznała się pracą, działalnością i funkcjonowaniem instytutu, sposobami archiwizowania dokumentów i tego co zawierają akta IPN, a także z historią współczesną Polski. W szczególności uczniowie mogli zaznajomić się z walką opozycjonistów z władzą komunistyczną, ich działaniem wobec władzy i represjonowaniem ich w okresie PRL-u ze strony władz. Obie klasy odbyły warsztaty historyczne, w ramach których, uczyły się analizować teksty źródłowe, na podstawie przykładowych dokumentów historycznych IPN. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z archiwizacją zbiorów, gromadzeniem zbiorów i elektronicznym ich przetwarzaniem.
30 listopada 2014

środa, 26 listopada 2014

 WYCIECZKA KLASY I O W MUZEUM MIASTA GDYNI I NA POKŁADZIE S/Y "ZAWISZA CZARNY"


26 listopada 2014 roku, klasa 1O, pod opieką profesorów Rafała Nowickiego i Krzysztofa Jurkiewicza, wybrała się na wycieczkę do Gdyni. Pierwszym punktem programu było zwiedzenie Muzeum Miasta Gdyni, gdzie zapoznaliśmy się z historią gdyńskiego portu i obejrzeliśmy wystawę poświęconą modernistycznym budynkom na terenie miasta. Warto zaznaczyć, że oprowadzający nas przewodnik przedstawił się jako absolwent Zespołu Szkół Handlowych i podkreślił, że bardzo dobrze wspomina naszą Szkołę.
Drugim punktem programu była wizyta na pokładzie s/y "Zawisza Czarny". Flagowy żaglowiec ZHP stoi przy kei Basenu Prezydenckiego, szykując się właśnie do następnego rejsu. Korzystając z tej rzadkiej okazji młodzież weszła na pokład, poznała nazwy masztów i najważniejszych lin, a nasi gospodarze- bosman Andrzej i szef maszyny, Pan Henio- zaprezentowali działanie elektronicznych urządzeń nawigacyjnych. Szef maszyny pozwolił nawet obejrzeć silnik z bliska i wpuścił młodzież do swojego królestwa, co jest nie lada wyróżnieniem.

wtorek, 25 listopada 2014

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII


W dniu 25 listopada 2014 uczniowie klasy 2E wzięli udział w II edycji ogólnopolskiej olimpiady SOLIDARNOŚCI "olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Ma charakter cykliczny, odbywa się co dwa lata. Kolejna edycja konkursu została przewidziana na rok szkolny 2016/2017. Organizatorem szkolnej edycji olimpiady był nauczyciel Rafał Nowicki.
 WYKŁAD PROF. UG PIOTRA NIWIŃSKIEGO
"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI I DANUTA SIEDZIKÓWNA INKA"

 
W dniu 19 listopada 2014 roku w szkolnej auli odbył się wykład poświęcony "Żołnierzom Wyklętym i przyszłej patronce Danucie Siedzikównej INCE", który poprowadził prof. UG Piotr Niwiński.  Profesor przedstwił uczniom klas: 1E, 1TL, 1HA i 3EH historię Żołnierzy Wyklętych, historię polskiego państwa podziemnego oraz powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Toczący walkę już po 1945 roku, czyli po wojnie Żołnierze walczący ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce nie godzili się zwyczajnie na kolejne zniewolenie narodu, tym razem przez Sowietów. Niektórzy z nich walczyli w ukryciu z komunistyczną władzą narzuconą Polakom do połowy lat 60 XX wieku. Większość z nich zginęła w walce o WOLNOŚĆ. Danuta Siedzikówna również, jako młoda sanitariuszka i działaczka została pojmana przez enkawudzistów i została stracona za ideały, które w sercu nosiła. Organizatorami wykładu byli: J. Strzyżewicz i Rafał Nowicki. Gościem podczas wykładu była również Pani Elżbieta Grot, kierownik działu naukowego Muzeum Stutthof.

niedziela, 16 listopada 2014

WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA DO INFOBOXU W GDYNI

W dniu 13 listopada 2014 uczniowie klasy 1TI wraz z opiekunami: K. Komodzińską i R. Nowickim uczestniczyła w przedmiotowej wycieczce w gdyńskim Infoboxie, w ramach których uczniowie mieli warsztaty dotyczące walorów architektonicznych i historycznych miasta modernizmu. Uczniowie dowiedzieli się, jak można wykorzystać reklamę dla realizacji określonych celów, poznali historię gdyńskiego modernizmu w ramach kultury 20-lecia międzywojennego. Klasa wzięła również udział w konkursie dotyczącym wizualizacji szyldu. Uczeń Rafał Gacki wygrał konkurs i zdobył album o architekturze modernizmu w Gdyni. Album klasa przekazała, jako dar dla szkolnej biblioteki.
13 listopada 2014

poniedziałek, 10 listopada 2014

 96. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W 1918 ROKU
 

Historia Polski w latach 1914-1918 to krótki, czteroletni fragment dziejów. Wydarzenia tego czterolecia zaważyły na sytuacji Polski na arenie tak międzynarodowej, jak i wewnętrznej.
28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa, która doprowadziła do rozbudzenia wśród Polaków poczucia tożsamości narodowej, a jej przebieg i rezultaty (przede wszystkim upadek wszystkich trzech mocarstw zaborczych) umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa polskiego. Do 1918 roku, przez 123 lata Polska była zniewolona pod zaborami Rosji, Austrii
i Niemiec a Polacy byli poddanymi tych trzech dworów cesarskich, a ich los w każdym
z zaborów był inny.
Gdy wybuchła wojna już 16 sierpnia 1914 roku powstał w Krakowie w zaborze austriackim,
z inicjatywy polskich stronnictw politycznych, Naczelny Komitet Narodowy, który reprezentował interesy Narodu NKN- był najwyższą instancją w zakresie wojskowej
i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich
, i jemu podległe były tworzone właśnie Legiony Polskie.
W czasie, gdy Piłsudski i legioniści "rzucali na stos" swoje losy, w Królestwie działano ostrożniej. 3 sierpnia 1914 powstał w Warszawie Komitet Obywatelski, przekształcony
10 listopada, za zgodą Rosjan, w Centralny Komitet Obywatelski, który organizował pomoc dla ludności Kongresówki. W pierwszej fazie wojny CKO utrzymywali, że „zwycięstwo koalicji rosyjsko-francusko-angielskiej daje widoki zjednoczenia wszystkich ziem polskich
z dostępem do Bałtyku“. W listopadzie ukształtował się ośrodek polityczny pod nazwą Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele.
Rok 1916 przyniósł, obok zmian na frontach i w sytuacji międzynarodowej, także poważne zmiany w sytuacji narodu polskiego. Sytuacja na frontach ostatecznie przekreśliła nadzieje Niemiec na szybkie zwycięstwo a odezwy dwóch Cesarzy w akcie 5 listopada 1916 roku umiędzynarodowiły sprawę Polski.
W 1917 roku państwa niemieckie podekscytowane rewolucją w Rosji i nadzieją na zakończenie wojny na Wschodzie. Od legionistów zażądano natychmiastowego złożenia przysięgi wiernopoddańczej. Na to tylko czekał Piłsudski, który odmówił złożenia przysięgi
i zaapelował o to samo do Legionów. Władze niemieckie i austriackie zareagowały represjami. Odmawiających przysięgi albo wcielano do armii austriackiej i wysyłano na front włoski, albo osadzano w obozach internowania w Beniaminowie i Szczypiornie. Samego Piłsudskiego aresztowano rano 22 lipca 1917 i wywieziono do twierdzy w Magdeburgu. Społeczeństwo było oburzone i przyczyniło się później do uwolnienia Piłsudskiego.
8 stycznia 1918 prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne przemówienie w Kongresie, zawierając w 14 punktach warunki zakończenia wojny.
W punkcie 13 znalazło się ważne dla sprawy polskiej stwierdzenie: "Należy utworzyć niezależne państwo polskie, które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez niezaprzeczalnie polską ludność i któremu należy zapewnić bezpieczny i swobodny dostęp do morza...", co w Polsce przyjęte zostało z entuzjazmem.
W roku 1918 sytuacja na frontach wojny światowej zmieniła się radykalnie na niekorzyść państw centralnych. 11 LISTOPADA 1918 roku w wagonie kolejowym w lasku w Compiègne (kąpień) podpisany został akt kapitulacji Niemiec i tym samym I wojna światowa została zakończona. W ciągu kilku dni niepodległość ogłosiły Czechy, Węgry i Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów, w tym także Polska.