poniedziałek, 10 listopada 2014

 96. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W 1918 ROKU
 

Historia Polski w latach 1914-1918 to krótki, czteroletni fragment dziejów. Wydarzenia tego czterolecia zaważyły na sytuacji Polski na arenie tak międzynarodowej, jak i wewnętrznej.
28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa, która doprowadziła do rozbudzenia wśród Polaków poczucia tożsamości narodowej, a jej przebieg i rezultaty (przede wszystkim upadek wszystkich trzech mocarstw zaborczych) umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa polskiego. Do 1918 roku, przez 123 lata Polska była zniewolona pod zaborami Rosji, Austrii
i Niemiec a Polacy byli poddanymi tych trzech dworów cesarskich, a ich los w każdym
z zaborów był inny.
Gdy wybuchła wojna już 16 sierpnia 1914 roku powstał w Krakowie w zaborze austriackim,
z inicjatywy polskich stronnictw politycznych, Naczelny Komitet Narodowy, który reprezentował interesy Narodu NKN- był najwyższą instancją w zakresie wojskowej
i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich
, i jemu podległe były tworzone właśnie Legiony Polskie.
W czasie, gdy Piłsudski i legioniści "rzucali na stos" swoje losy, w Królestwie działano ostrożniej. 3 sierpnia 1914 powstał w Warszawie Komitet Obywatelski, przekształcony
10 listopada, za zgodą Rosjan, w Centralny Komitet Obywatelski, który organizował pomoc dla ludności Kongresówki. W pierwszej fazie wojny CKO utrzymywali, że „zwycięstwo koalicji rosyjsko-francusko-angielskiej daje widoki zjednoczenia wszystkich ziem polskich
z dostępem do Bałtyku“. W listopadzie ukształtował się ośrodek polityczny pod nazwą Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele.
Rok 1916 przyniósł, obok zmian na frontach i w sytuacji międzynarodowej, także poważne zmiany w sytuacji narodu polskiego. Sytuacja na frontach ostatecznie przekreśliła nadzieje Niemiec na szybkie zwycięstwo a odezwy dwóch Cesarzy w akcie 5 listopada 1916 roku umiędzynarodowiły sprawę Polski.
W 1917 roku państwa niemieckie podekscytowane rewolucją w Rosji i nadzieją na zakończenie wojny na Wschodzie. Od legionistów zażądano natychmiastowego złożenia przysięgi wiernopoddańczej. Na to tylko czekał Piłsudski, który odmówił złożenia przysięgi
i zaapelował o to samo do Legionów. Władze niemieckie i austriackie zareagowały represjami. Odmawiających przysięgi albo wcielano do armii austriackiej i wysyłano na front włoski, albo osadzano w obozach internowania w Beniaminowie i Szczypiornie. Samego Piłsudskiego aresztowano rano 22 lipca 1917 i wywieziono do twierdzy w Magdeburgu. Społeczeństwo było oburzone i przyczyniło się później do uwolnienia Piłsudskiego.
8 stycznia 1918 prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne przemówienie w Kongresie, zawierając w 14 punktach warunki zakończenia wojny.
W punkcie 13 znalazło się ważne dla sprawy polskiej stwierdzenie: "Należy utworzyć niezależne państwo polskie, które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez niezaprzeczalnie polską ludność i któremu należy zapewnić bezpieczny i swobodny dostęp do morza...", co w Polsce przyjęte zostało z entuzjazmem.
W roku 1918 sytuacja na frontach wojny światowej zmieniła się radykalnie na niekorzyść państw centralnych. 11 LISTOPADA 1918 roku w wagonie kolejowym w lasku w Compiègne (kąpień) podpisany został akt kapitulacji Niemiec i tym samym I wojna światowa została zakończona. W ciągu kilku dni niepodległość ogłosiły Czechy, Węgry i Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów, w tym także Polska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz